KVKK

 

 

GÜNGÖREN KURUYEMİŞ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

 

AYDINLATMA METNİ

 

 

Güngören Kuruyemiş Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması amacıyla tedbirler almaktayız. Bu hassasiyetle veri sorumlusu sıfatıyla web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme süreçlerimize ilişkin olarak hangi kişisel verilerinizi, ne amaçlarla işleyebileceğimize dair işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 • Kimlik Verisi

Web sayfamız üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında sizi tanımak ve sizinle ilişki kurabilmek amacıyla ad, soyad bilginizi içeren kişisel verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

 • İletişim Verisi

Sizinle iletişim kurabilmek amacıyla telefon numarası, e-posta adresi ve adres bilgisini içeren iletişim verilerinizi talep ediyoruz ve kaydediyoruz.

 • Müşteri İşlem Verisi

Web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz hizmetler kapsamında size ait sipariş, fatura, teslimat ve geçmiş alışverişlere ilişkin işlem bilgilerinize dairkişisel verilerinizi işliyoruz.

 • Finans Verisi

Web sitemiz üzerinden sunmuş olduğumuz mal, hizmet veya ürünler kapsamında hizmetlerimizi sunabilmemiz ve sizinle ticari ilişki kurabilmemiz için kredi kartı ve banka bilgilerinizi içeren finans bilgileriniz Turkcell Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi (“PAYCELL”) (Ticaret Sicil Numarası: 439857 Mersis: 0212013362700018) tarafından işlenmektedir. Şirketimiz sunucularında herhangi bir müşterisinin kredi kartı ya da banka bilgisini barındırmamakta ve dolayısıyla işlememektedir.

 • İşlem Güvenliği Verisi

Web sitemiz üzerinden yapmış olduğunuz üye girişlerinde üyeliğinize ait kullanıcı adı, şifre ve çerez bilgilerinizi içeren kişisel verilerinizi işliyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ŞEKLİ, SEBEBİ ve AMACI

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizzat sizlerden kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği bilgileriniz aşağıda sayılan amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Sözleşme süreçlerin yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
 • Lojistik, kargo faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
 • İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
 • Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz gerek tabi olduğumuz KVKK kapsamında gerekse de yine tabi olduğumuz ilgili diğer mevzuat kapsamında belirlenen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. KVKK m.5’te belirlenen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Açık rıza alınması şartlarından birinin veya birden fazlasının varlığı halinde toplanmakta ve işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

Şirketimiz, kişisel verilerinizi gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak, verilerinizin güvenliği hususunda gerekli ve yeterli teknik ve idari güvenlik tedbirleri alarak, Kanunlarda düzenlenen ilkelere uygun bir şekilde işlemeye özen göstermektedir. 6698 Sayılı Kanun kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi kapsamında kişisel verilerinizi belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Kişisel verileriniz, sipariş verdiğiniz ürünlerin teslimat süreçlerinin yürütülmesi, süreçlerinize yönelik yardım ve destek taleplerinizin yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları başta olmak üzere ve işbu aydınlatma metninde de belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerekli olduğu ölçüde:

Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak;

•  Alışveriş işlemlerinin yürütülmesi amacıyla hizmet sağlayıcıyla,

•  Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması amacıyla sizin ve/veya ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi kargo firmalarıyla ve özel kuryelerle,

•  Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçilerimizle, hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

•  Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili tedarikçilerimizle ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

•  Müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için e-fatura iş ortağıyla; fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılabilmesi amacıyla kargo ve kurye firmalarıyla, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla,

•  Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle,

•  Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

•  Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla,

•   Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

•   Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, tedarikçilerimizle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz iş süreçlerimizin gerektiği şekilde yürütülebilmesi amacıyla aramızdaki sözleşmenin ifasının sağlanması için iş ortaklarımızla paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, bir uyuşmazlık olması halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi için avukatlarımızla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi halinde ilgili mevzuat kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

KVKK ile ilgili yasal mevzuatın gerektirdiği koşullar ışığında Şirketimiz tarafından Kvkk Politikası oluşturulmuştur. Bu konuda detaylı bilgilerin Kvkk Politikamızda mevcut olduğunu belirtiriz. Kişisel verilerin güvenliği kapsamında veri gizliliği ve veri güvenliği konusunda gerekli organizasyonu kurmak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve bu tedbirleri uygulamak hususunda şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluk üstlenmiştir. Bu konudaki sorumluluğumuz ışığında;

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
 • Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinize ilişkin olarak ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak aşağıda belirtilen yasal haklarınızı kullanabilirsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize ileterek veya yine Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yapabilirsiniz:

Yazılı ve imzalı olarak şahsen veya noter kanalıyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden göndereceğiniz e-posta ile

Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile

Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanarak şirketimize teslim edebilirsiniz.

Şahsen yazılı başvuru yoluyla Şirketimize başvuru yapacak olan ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunlu olup aksi durumda kimliği tam olarak belirlenemeyen kişilerden gelen başvuruların KVKK kapsamında değerlendirmeye alınarak cevaplandırılması mümkün olmayacaktır. 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret alınarak sonuçlandırılacaktır.

Güngören Kuruyemiş Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükte bulunan mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutmaktayız.

 

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres                   : Cumhuriyet Mh. Taşlık Sk. No:1 Kale/DENİZLİ

Telefon                : 0 258 671 34 34

E-posta                : [email protected]

İletişim Linki       : https://www.gungoren.com.tr

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR